KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie naszego Sądu Koleżeńskiego.

Ukonstytuowaliśmy się, wyłaniając ze swojego grona Przewodniczącego (Jacek Różycki), Zastępcę przewodniczącego (Krystyna Pawłowska)
oraz Sekretarza (Zbigniew Malarz).

 

Przeprowadziliśmy dyskusję w przedmiocie konieczności przyjęcia Tymczasowego Regulaminu Pracy Regionalnego Sądu Koleżeńskiego,
która w ocenie Przewodniczącego wynika z § 41 ust. 3 w zw. z § 59 ust. 3 naszego statutu. Mówiąc krótko – musimy mieć „na czym” pracować do czasu, kiedy powstanie Główny Sąd Koleżeński i nada nam stosowny regulamin.
Jacek Różycki zobowiązał się opracować propozycję takiego regulaminu i przedstawić ją pozostałym Członkom w przeciągu najbliższego tygodnia.
Po jej ewentualnym zaakceptowaniu opublikujemy ten regulamin niezwłocznie. Musicie Państwo przecież wiedzieć, jak wygląda procedura.

Poza wskazanymi wyżej kwestiami zajęliśmy się jeszcze najważniejszymi zagadnieniami natury technicznej: koniecznością ustalenia sądowego adresu do korespondencji – elektronicznego (e-mail) oraz „zwyczajnego”, prowadzenia ewidencji oraz zarządzania pocztą, koniecznością zapewniania właściwej ochrony ewentualnie przetwarzanych przez Sąd w przyszłości danych osobowych oraz ustaleniem zasad zwoływania kolejnych posiedzeń.


Za tymczasowy adres Sądu postanowiliśmy uznać adres Zarządu (nasze statutowe gremia nie posiadają jeszcze własnego biura).
Pozostałe kwestie wymagają przeprowadzenia określonych czynności.
Po ich zakończeniu powiadomimy o adresie mailowym Sądu oraz wskażemy Państwu osobę, pod której pieczą znajdować będą się dane osobowe.
Wszystkie informacje publikowane będą na bieżąco na tej stronie internetowej.

Ustaliliśmy, że posiedzenia Sądu odbywać się będą w miarę zaistnienia potrzeby, jednakże nigdy nie rzadziej, niż raz na kwartał.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że nie będziemy zbyt często zmuszani wykonywać naszych obowiązków w zakresie sądzenia sporów pomiędzy Członkami. Wszyscy stoimy na stanowisku, że każde tego typu nieporozumienie powinno być rozwiązywane przez Państwa w drodze samodzielnego zawierania mądrych kompromisów, a przede wszystkim zwyczajnej, merytorycznej,
po prostu ludzkiej dyskusji. To zawsze stanowi gwarancję, że obie strony będą, mniej lub bardziej, ale jednak zadowolone. Gdy rozstrzygnąć musi sąd, praktycznie zawsze mamy do czynienia z jedną tylko zadowoloną stroną.
W konsekwencji, jednomyślnie postanowiliśmy skoncentrować się w pierwszej kolejności na udzielaniu pomocy w zakresie ugodowego załatwiania wszelkich ewentualnych sporów. Ufamy w słuszność takiego założenia.


Za Opolski Regionalny Sąd Koleżeński
Przewodniczący Sądu
Jacek Różycki

kod opolskie

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony