KOD im. Władysława Bartoszewskiego

Władysław BartoszewskiSzanowni Mieszkańcy Miasta Opola! Zdecydowaliśmy się wystąpić do Prezydenta Miasta Opola oraz Rady Miasta Opola z obywatelskim projektem uchwały w sprawie nadania jednemu z opolskich placów nazwy: "Plac im. Władysława Bartoszewskiego". Do przedłożenia projektu uchwały w ratuszu potrzebujemy zebrać co najmniej 300 podpisów od osób zameldowanych w Opolu, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę. Zbiórkę podpisów pod projektem uchwały rozpoczynamy w dniu 11.09.2016. Każdy Opolanin może złożyć swój podpis pod namiotem KOD, który od 11.09.2016 roku do końca września br. będzie rozłożony niemal codziennie na Placu Wolności w godzinach od 11.00 do 18.00 lub podczas cotygodniowych spotkań sympatyków KOD w KODziarni.
Ponadto, w namiocie opolskiego KODu będzie można: otrzymać najnowszy numer biuletynu DEKODER; zgłosić swój udział do wyjazdu na marsz do Warszawy, który organizujemy w dniu 24.09 pod hasłem: "JEDNA Polska - Dość Podziałów!"; złożyć lub wypełnić deklarację członkowską KOD; odebrać swoją legitymację członkowską KOD (po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). KOD łączy, nie dzieli!

*****

Plac im. Władysława Bartoszewskiego - obywatelski projekt Uchwały Rady Miasta Opola - pobierz w wersji PDF

Pomóż nam zebrać co najmniej 300 podpisów pod obywatelskim projektem Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie stworzenia w naszym mieście Skweru Przyzwoitości pod nazwą: „Plac im. Władysława Bartoszewskiego”. Podpisy należy zbierać wśród obywateli zameldowanych na terenie Miasta Opola. Po zebraniu podpisów, skontaktuj się z nami celem przekazania list z zebranymi podpisami popierającymi obywatelską inicjatywę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 729 055 222.
Lista do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie nadania nazwy: "Plac im. Władysława Bartoszewskiego" - pobierz w wersji PDF.

Wydarzenie na Facebooku: Plac im. Władysława Bartoszewskiego - obywatelski projekt Uchwały Rady Miasta Opola

Nie jesteś mieszkańcem Opola? Wesprzyj inicjatywę obywatelskiego projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie stworzenia w naszym mieście Skweru Przyzwoitości pod nazwą: „Plac im. Władysława Bartoszewskiego”. Swoje wsparcie dla obywatelskiego projektu Opolan możesz wyrazić składając podpis pod inicjatywą w serwisie: http://www.petycje.pl/

*****

Druk nr ….......

                                                                                                                                             

                                                                                                              Projekt
                                                                                                              z dnia ….......

UCHWAŁA NR …............
RADY MIASTA OPOLA
z dnia …............ 2016 r.
w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2016 r., nr 446) na wniosek złożony na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687), zmienionej uchwałą nr IX/148/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. postanawia:

§ 1. Nadać nazwę „Plac im. Władysława Bartoszewskiego” placowi publicznemu zlokalizowanemu w Opolu przy parkingu posadowionym przy ul. Stefana „Grota” Roweckiego 12 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i Pomnika Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, położonych przy ul. Stefana „Grota” Roweckiego 3, tj. na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie Gosławice (współrzędne geograficzne: 50,676956; E: 17,948220), przedstawionych na załącznikach graficznych do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Załącznik do uchwały nr ….......
Rady Miasta Opola z dnia ….......

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Niniejszym, zwracamy się do Prezydenta Miasta Opola oraz Rady Miasta Opola z prośbą o wsparcie naszej obywatelskiej inicjatywy, zmierzającej do uhonorowania w Opolu profesora Władysława Bartoszewskiego.

Naszą intencją nie jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które można by uznawać za kontrowersyjne, tudzież prowokacyjne. Powoduje nami wyłącznie chęć niwelowania nabrzmiałych w polskim społeczeństwie podziałów.
Mając powyższe na względzie, występujemy z ideą, która ma łączyć, a nie dzielić - również, a nawet przede wszystkim, naszą lokalną społeczność.
U jej podstaw leży bowiem jedna z uniwersalnych, choć nieco obecnie zapomnianych wartości - przyzwoitość.

Jak wszyscy wiemy, „pozostanie przyzwoitym” zawsze stanowiło cel i środek działań, podejmowanych przez śp. Władysława Bartoszewskiego.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie idei stworzenia w naszym mieście Skweru Przyzwoitości pod nazwą: „Plac im. Władysława Bartoszewskiego”.

Profesor jest honorowym obywatelem naszego miasta, tutejszy uniwersytet nadał mu także tytuł doktora honoris causa. Jest dla nas naturalne i oczywiste, że wartości, którymi Władysław Bartoszewski kierował się w swoim życiu (tak publicznym, jak i prywatnym) predestynują go do uhonorowania jego imieniem jednego z punktów Opola.

Z uwagi na chlubny fakt przynależności Władysława Bartoszewskiego do Armii Krajowej, za zasadne uznajemy zaproponowanie umiejscowienia Skweru Przyzwoitości pod nazwą „Plac im. Władysława Bartoszewskiego” w bezpośrednim sąsiedztwie opolskiego pomnika Armii Krajowej, znajdującego się przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego - na obrzeżu znajdującego się tam, miejskiego parku.
Lokalizacja ta jest w naszej ocenie w pełni uzasadniona, zarówno gdy idzie o aksjologię, jak i prozaiczne względy logistyczne.

Wiemy, że nazwy są ważne i jesteśmy pewni, że takie miejsce skłaniać będzie do refleksji o wyłącznie pozytywnych konstatacjach.
 
„Pana doświadczenia składają się na los człowieka, który był udziałem najlepszych obywateli naszego narodu. Tych, którzy nigdy nie godzili się ze złem, przemocą i niesprawiedliwością i którzy potrafili dać świadectwo prawdy, godności i człowieczeństwa w nieludzkich czasach” - pisał do profesora Bartoszewskiego z okazji 85 urodzin premier Jarosław Kaczyński w 2007 roku (Załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Ufamy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zrozumieniem i życzliwością.

 

Życiorys Władysława Bartoszewskiego
(Podane za: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; autor: Liliana Kycia)

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Uczestniczył w cywilnej obronie stolicy we wrześniu 1939 r. Jesienią 1940 r. został zatrzymany w łapance na Żoliborzu i wysłany do obozu koncentracyjnego Auchwitz - Birkenau (nr obozowy 4427). 8 kwietnia 1941 r. zwolniony dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża. Po odzyskaniu wolności włączył się w działalność konspiracyjną. Współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej oraz Frontem Odrodzenia Polski. W sierpniu 1942 r. został żołnierzem Armii Krajowej. Pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK pod pseudonimem „Teofil”. Od jesieni 1942 r. zaangażowany w działalność Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, podczas którego redagował „Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe”. W uznaniu zasług otrzymał wówczas awans na podporucznika, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami oraz Krzyż Walecznych. Po upadku powstania wciąż działał w AK, a po jej likwidacji w organizacji „Nie”. W 1946 r. wstąpił do PSL Stanisława Mikołajczyka, jedynej liczącej się partii opozycyjnej wobec komunistów. 15 listopada 1946 r. został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i osadzony w więzieniu. Zwolniony wiosną 1948 r., ponownie aresztowany 14 grudnia 1949 r. i skazany na osiem lat więzienia. W sierpniu 1954 r. ze względu na zły stan zdrowia zwolniony na roczną przerwę w odbywaniu kary. 2 marca 1955 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uznał Władysława Bartoszewskiego za niesłusznie skazanego.

Po odzyskaniu wolności zajął się działalnością publicystyczną, pisał do tygodnika „Stolica” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Kontynuował też studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, podjęte jeszcze w październiku 1941 r. na tajnym Wydziale Humanistycznym UW. Na ręce prof. Juliana Krzyżanowskiego złożył pracę magisterską, ale decyzją rektora został skreślony z listy studentów.

18 kwietnia 1963 r. za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez kilka kolejnych miesięcy przebywał w Izraelu, gdzie w imieniu Rady Pomocy Żydom „Żegota” odebrał dyplom Sprawiedliwy wśród narodów świata. Trzy lata później został uhonorowany medalem.

W listopadzie 1963 r. nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa. W ciągu kilku kolejnych lat wiele podróżował po krajach Europy Zachodniej, USA i Izraelu, gdzie nawiązywał kontakty z przedstawicielami polskiej emigracji. W związku z działalnością opozycyjną na okres czterech lat (1970 – 1974) został objęty zakazem druku na terenie PRL. W latach 1973 - 1985 wykładał historię najnowszą w I Katedrze Historii Nowożytnej Polski na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, jako jeden z założycieli Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Początkowo przebywał w areszcie w Białołęce, a następnie w ośrodku internowania w Jaworzu na poligonie drawskim. Dzięki wsparciu krajowego i zagranicznego środowiska intelektualistów został zwolniony wiosną 1982 r.

W lipcu 1982 r. wszedł w skład redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Kolejne lata to szereg wjazdów do RFN, gdzie wykładał na uniwersytetach w Monachium i Eichstätt. Od Rządu Bawarii otrzymał wówczas tytuł naukowy profesora.

Po upadku komunizmu oddał Polsce nieocenione usługi jako wytrawny dyplomata. W latach 1990 – 1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. Dwukrotnie był też ministrem spraw zagranicznych (od III do XII 1995 r. w rządzie J. Oleksego jako minister prezydencki, powołany przez Lecha Wałęsę, oraz od VI 2000 r. do X 2001 r. w rządzie J. Buzka). W latach 1997 – 2001 pełnił godność senatora IV kadencji. 20 listopada 2007 r. został mianowany sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnikiem premiera Donalda Tuska ds. relacji międzynarodowych.

Bogata twórczość piśmiennicza profesora Bartoszewskiego obejmuje ok. 40 książek i blisko 1500 artykułów, publikowanych w kilku językach. Dotyczy ona przede wszystkim zagadnień związanych z historią najnowszą (Powstanie Warszawskie, pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej) oraz dyplomacją.

Za wybitne zasługi, których świadectwem pozostaje niezwykle bogaty życiorys, profesor Władysław Bartoszewski został uhonorowany dziesiątkami nagród i odznaczeń. Do najważniejszych należą: Order Orła Białego (1995), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (nadany przez prezydenta RP na wychodźstwie, Edwarda Raczyńskiego w 1986 r.), Krzyż Orderu Zasługi RFN, papieski Order św. Grzegorza Wielkiego, Wielki Krzyż Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy, Wielki Krzyż estońskiego orderu Krzyża Ziemi Maryjnej oraz austriacki Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę I klasy. Władysław Bartoszewski jest ponadto doktorem honoris causa ośmiu uczelni (PUNO w Londynie, Hebrew College w Baltimore, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Filipa w Marburgu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, KUL oraz Uniwersytetu Opolskiego), a także honorowym obywatelem: Państwa Izrael, Dolnego Śląska oraz Warszawy, Gdyni, Wrocławia, Gdańska, Szczecina i Sopotu.

Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 2015 r.


                                                                               Zarząd Regionu Opolskiego
                                                                               KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI
                                                                               im. Władysława Bartoszewskiego

 

Władysław Bartoszewski

Obywatelska Kontrola Wyborów
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i obserwuj przebieg wyborów tam, gdzie mieszkasz. Demokracja jest silna Twoim zaangażowaniem. Nie czekaj.


Projekt ustawy
o fladze Unii Europejskiej

Chcesz wywrzeć większy nacisk na Sejm? Podpisz się odręcznie pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej!


Pocztówka do premiera

Fanpage społecznościowy
Więcej na ten temat

 

kodziarnia

wre 

koduj24.pl

Dekoder Biuletyn KOD

 

Początek strony